KKVK

KVKK POLİTİKAMIZ

VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT tarafından işletilen https://altelefant.com/ internet sitesini ziyaret edenlerin, hizmetlerimizden yararlananların, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, iş ortaklarımızın (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin gizliliğini  yürürlükteki kanunlar ve evrensel değerler çerçevesinde önemsiyoruz. İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, 34752 Kozyatağı – Ataşehir, İstanbul / Türkiye adresinde yerleşik kuruluşumuzun internet sitesi aracılığıyla erişilen kişisel verileriniz aşağıdaki ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

  1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ve/veya sitemiz tarafından sunulan hizmetlerden müşteri, potansiyel müşteri veya iş ortağımız olarak yararlanmanız sırasında elde edilen kişisel verileriniz VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz ve/veya hizmetlerimizden yararlanmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 4. 5. ve 6. maddelerine uygun olarak VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT ürün ve hizmetlerinin sağlanabilmesi, size özel geliştirilebilmesi ve mükemmelleştirilmesi amacıyla ilgili birimlerimiz tarafından işlenmekte; bu kapsamda kişiselleştirme, beklentileriniz, beğenileriniz ve ihtiyaçlarınız çerçevesinde profil oluşturma; yeni eğitim / hizmet araçlarının geliştirilmesi; güvenlik ve denetimin sağlanması, öğrenci değerlendirme, öğrenci ve/veya öğrenci sponsoru (müşteri) talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza uygun hizmetlerin sunulması, çeşitli avantajların sağlanması, satış pazarlama, rapolarama ve benzer amaçlı iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Bu veri işleme faaliyetinin amacı çevrimiçi uzaktan eğitim sisteminin dokümantasyon ve raporlama işlemlerini, eğitimci-öğrenci, öğrenci-öğrenci iletişimini, kurs içeriklerinin yayınlanmasını ve uzaktan ölçme değerlendirme işlevlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI YERLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde, yürürlükteki kanunlara uygun olarak ilgili kurumlara aktarılabilir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT tarafından çeşitli yöntemlerle; bilgi toplama amaçlı hazırlanan formlarla, eğilim belirleme anketleriyle, ALT Diagnostic seviye belirleme sınavlarıyla, özellikle de VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT çevrimiçi uzaktan eğitim sistemince tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Gizlilik Politikası’nın 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI VE HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT’a başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Taleplerinizi İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, 34752 Kozyatağı – Ataşehir, İstanbul / Türkiye adresine posta yolu ile veya [email protected] adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz.

VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30)  gün içinde işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmemesi halinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talep edilen  işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Ayrıca, işlenen kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini öğretim yönetim sistemimizin “Profilim” bölümünden kişisel hesabınıza erişerek gerekli değişiklik, güncelleme ve silme işlemlerini kendiniz de yapabilirsiniz. Profilinizi bu yoldan silmeniz halinde 

VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT’in KVKK’ya uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülüklerine ilişkin hakları saklıdır.

Kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgiye ve KVKK Politikamıza her zaman  VKA AKADEMİ / ALT ELEFANT web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Shopping Cart
Scroll to Top